Skip to main content

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας του προγράμματος Thessaly-Evros Pass 2024 μέσω των ΚΕΠ

(ΦΕΚ 3172 Β 4/6/2024)

Το Thessaly-Evros Pass 2024 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 καθώς και σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επλήγησαν από τις δυσμενείς συνέπειες των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2023.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από Τρίτη 25 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και θα αφορούν 3 φάσεις (Ιούλιος – Αύγουστος, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του δικαιούχου θεωρούνται:

 1. τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και
 2. ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

 1. Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,
 2. Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
 3. Όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • ΑΦΜ
 • Email
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

 1. Εκατό (100) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Thessaly A Pass».
 2. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Thessaly B Pass».
 3. Διακόσια (200) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Evros Pass».

Πιο συγκεκριμένα βάσει του προγράμματος που θα επιλεχθεί από τον δικαιούχο, οι περιοχές ορίζονται ως εξής:

 1. «Thessaly Α Pass» που αφορά στους Δήμους Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου, και στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου.
 2. «Thessaly Β Pass» που αφορά στους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων και
 3. «Evros Pass» που αφορά στο Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες περιοχές μπορείτε να βρείτε στα παραρτήματα Α, Β και Γ του αναφερόμενου ΦΕΚ.

Οι φάσεις της δράσης «Thessaly - Evros Pass 2024» προσδιορίζονται ως εξής:

 • Φάση 1: Ιούλιος – Αύγουστος 2024
 • Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2024
 • Φάση 3: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2024

Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για ένα εκ των τριών ως άνω προγραμμάτων και για μια ή περισσότερες φάσεις του προγράμματος. Ωστόσο μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για ένα πρόγραμμα σε μια φάση του προγράμματος που επέλεξαν.

Επισημάνσεις

 1. Για τη χρήση της κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που να υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία NFC - ανέπαφων συναλλαγών.
 2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, ενώ στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό.
 3. Στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.
 4. Η αίτηση στα ΚΕΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί και με εξουσιοδότηση του δικαιούχου.
 5. Τα φυσικά πρόσωπα - δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν και μόνοι τους την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απ’ ευθείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ( gov.gr – https://vouchers.gov.gr) με τη χρήση των κωδικών taxis.
 6. Το χρηματικό ποσό που έχει πιστωθεί στην κάρτα του πολίτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης εντός της οποίας έχει υποβάλει αίτηση και έχει κληρωθεί.
 7. Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ Δήμου Σάμης

ΚΕΠ 0552 Σάμης: Τηλ.: 2674360521, email: d.samis@kep.gov.gr
ΚΕΠ 0635 Πυλαρέων: Τηλ.: 2674360250, email: d.pylareon@kep.gov.gr
ΚΕΠ 0120 Ερίσου: Τηλ.: 2674360302, email: d.erisou@kep.gov.gr

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης πολιτών

Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.30 – 15.30 με σειρά προτεραιότητας και με τηλεφωνικά ραντεβού.( Ηλεκτρονική πλατφόρμα επισκέψεων: https://rantevou.kep.gov.gr/ )