Skip to main content

Ανακοίνωση Αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σάμης

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σάμης έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην ανακούφιση των πολιτών που πλήγηκαν από τον κυκλώνα "Ιανό", διανέμοντας προϊόντα που προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές από επιχειρηματίες, προμηθευτές, οργανωμένους φορείς αλλά και από άτομα που θέλουν να συμβάλουν και να προσφέρουν στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκης υποστήριξης.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι υπηρεσία που διανέμει σε τακτική βάση δωρεάν παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής και ένδυσης, σε ωφελούμενα άτομα που έχουν πληγεί από τον κυκλώνα "Ιανό" (Γ κατηγορία) καθώς σε ένα μέρος από άτομα που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ο Δήμος Σάμης καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του που πλήτονται από τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων (έως 70 άτομα).

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
 • Φωτοτυπία Ε1 και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους (ατομικό ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για τον/την σύζυγο και 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Για άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%).
 • Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των έξι μηνών).
 • Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, βεβαίωση ανασφάλιστου για απόρους.
 • Σε περίπτωση διάστασης/διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στην ΔΟΥ).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ).
 • Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου σε ισχύ, για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία του.
 • Για τους ανέργους πιστοποιητικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).
 • Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.
 • ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από 21/12/2020 έως 31/01/2021 στο κτήριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σάμης, στη περιοχή της Αγίας Ευφημίας, κάθε Δευτέρα 10:00 – 15:00 και Πέμπτη 10:00 - 14:00.

Επίσης στο ΚΑΠΗ Πυλάρου και στο Γραφείο Πρόνοιας Δήμου Σάμης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2674360522  καθώς και στο 6986836664  Μιχελή Ευσταθία- Κοινωνική Λειτουργός (email: staecymicheli@gmail.com).
 

Ανακοίνωση Αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σάμης

 


Ο Προϊστάμενος Κοινωνικής Πρόνοιας    
Σπυρίδων Παπαδάτος